Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden vindt u onder meer de huisregels, informatie over de betalingscondities- en voorwaarden, een verwijzing naar het privacy statement en de wijze waarop de fysiotherapiepraktijk met een eventuele klacht omgaat.

Huisregels

 • Patiënten dienen zich bij aanmelding te kunnen identificeren via een geldig legitimatiebewijs, zoals een paspoort of ID-kaart. Een rijbewijs is ook toegestaan;
 • In de praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF);
 • Op alle gegevens is het privacyreglement van toepassing;
 • Een ieder dient zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen; het management behoudt zich het recht voor om personen die zich hier niet aan houden de toegang tot de praktijk te ontzeggen;
 • Vegter Fysiotherapie aanvaart geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen van bezoekers in de praktijk of daarbuiten;
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie) op te volgen;
 • Roken is niet toegestaan in het gehele gebouw;
 • Vegter Fysiotherapie verzoekt u gebreken of storingen direct te melden bij één van onze medewerkers;

Betalingscondities- en voorwaarden

 • Vegter Fysiotherapie heeft met geen enkele zorgverzekeraar een contract afgesloten. Dit houdt in dat u zelf verantwoordelijk bent voor de declaratie bij je zorgverzekeraar en dat mogelijk niet alles vergoed wordt.
 • Het aantal behandelingen waarvoor u verzekerd bent is afhankelijk van het (aanvullende) pakket wat u hebt afgesloten bij je Zorgverzekeraar. Het advies is om hier zorgvuldig naar te kijken. 
 • Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd kunnen in rekening worden gebracht;
 • Mocht u niet verzekerd zijn voor fysiotherapie en deze wel nodig hebben, dan is het uiteraard mogelijk om u te laten behandelen op eigen rekening.
 • De factuur dient u binnen 14 dagen na de factuurdatum te voldoen;
 • Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan ontvang u een herinnering, waarna u nog eens 14 dagen de tijd hebt om te betalen;
 • Is de factuur dan nog steeds niet betaald, dan ontvangt u een aanmaning.
 • Na het verstrekken van deze termijn treedt verzuim in en is Vegter Fysiotherapie vrij om incassomaatregelen te nemen;
 • Alle kosten die gemaakt worden ten behoeve van de incasso, waaronder ook de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van u als debiteur. En worden dus bij het oorspronkelijke factuurbedrag geteld.

Verwijzing privacy statement

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt diverse plichten en heeft de patiënt een aantal rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO). Dit privacy reglement is bedoeld om je te informeren over jouw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.


Klachten

Vegter Fysiotherapie streeft ernaar om diensten te leveren die aansluiten bij de wensen en verwachtingen van u als patiënt. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn, dan hoor ik dat graag. U kunt uw klacht persoonlijk aangeven bij de behandelaar.

De Fysiotherapeut van Vegter Fysiotherapie staa ingeschreven in het Kwaliteits Register Fysiotherapie van het KNGF. Het KNGF staat voor Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Daarnaast is de praktijk aangesloten bij de klachtenregeling en geschillencommissie Fysiotherapie, conform de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (wkkgz). Mocht Vegter Fysiotherapie uw klacht niet naar tevredenheid kunnen oplossen? Of wilt u uw klacht bij voorkeur melden bij een onafhankelijke partij dan kunt u dit doen bij het KNGF. Zij beschikken over onafhankelijke (gratis toegankelijke)klachtenfunctionarissen om samen met u de klacht in vertrouwen te bespreken en naar een passende oplossing te zoeken. 

Rechten en plichten van de fysiotherapeut

 • Uw Fysiotherapeut is verplicht u te informeren over het onderzoek, de diagnose en/of de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent de behandeling, eventuele risico’s en jouw gezondheidstoestand. Bij minderjarige patiënten wordt de ouder/wettelijke verzorger geïnformeerd;
 • In geval van een noodsituatie, wanneer direct ingrijpen noodzakelijk is, kan de Fysiotherapeut ervoor kiezen u niet volledig te informeren. Bijv. omdat direct ingrijpen noodzakelijk is. Uiteraard wordt u te allen tijde op een later tijdstip volledig geïnformeerd;
 • De Fysiotherapeut houdt een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) bij van u als patiënt;
 • De Fysiotherapeut die u behandelt heeft een geheimhoudingsplicht en mag geen informatie verstrekken aan anderen dan u als patiënt, tenzij er sprake is van een levensbedreigende situatie of u als patiënt mondeling en/of schriftelijke toestemming hebt verleend. Bijv. voor het uitwisselen van uw medisch dossier tussen erkende zorgverleners onderling. Een erkende zorgverlener is inschreven bij het BIG-register van de overheid. Bij minderjarige patiënten wordt de ouder/wettelijke verzorger geïnformeerd.

 Rechten en plichten van u als patiënt

 • U bent verplicht u te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs als een paspoort of ID-kaart. Een rijbewijs is ook toegestaan;
 • U bent verplicht volledige informatie te verstrekken aan de behandelende Fysiotherapeut, omtrent uw gezondheidstoestand, klachtenpatroon en andere; voor het onderzoek, de diagnose en behandeling, relevante gegevens. Dit om u op een verantwoorde en goede wijze te kunnen behandelen;
 • Het is nodig om zoveel mogelijk mee te werken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die u worden gegeven door onze Fysiotherapeut, denk bijvoorbeeld aan oefeningen voor thuis. Mits dat naar redelijkheid van u kan worden verwacht;
 • Indien u onvoldoende informatie hebt ontvangen van uw Fysiotherapeut, mag u altijd om nadere informatie vragen of om het nog een keer te vertellen als u het niet meteen begrijpt;
 • Indien u bepaalde informatie niet wilt ontvangen, bijvoorbeeld details over een eventuele aandoening, dan kunt u dat aangeven bij uw Fysiotherapeut. Hij/zij zal dit recht op ‘niet-weten’ respecteren, mits hierdoor geen gevaar ontstaat voor anderen bijv. in het geval van een besmettelijke ziekte.